سوالات متداول

چگونه اسناد پشت نویسی شده ثبت سامانه گردد؟

جواب نمونه

اسناد طوماری چگونه ثبت می شوند؟

جواب نمونه

جهت بارگزاری اسنادی که دارای ابعاد و اندازه بزرگ می باشند و در یک فریم عکس، کوچک و نامشخص نشان داده خواهند شد به چه صورت عمل شود؟

جواب نمونه

اسنادی که دچار پاره گی، افتادگی، سوختگی و سایرموارد باشند چگونه در سامانه بارگزاری شوند؟

جواب نمونه

برای بارگزاری اسناد غیر خطی و مکتوب مانند فیلم، عکس، نگاتیو و ... چگونه عمل شود؟

جواب نمونه

آیا اداره کل اسناد مالکینی که مایل به واگذاری اسناد خود باشند می تواند نگهداری نماید؟

جواب نمونه

چه نوع دست نوشته ها و نسخ خطی یا چاپی سند محسوب می شوند؟

جواب نمونه

اسناد باید دارای چه قدمتی بوده که قابلیت ثبت در سامانه را داشته باشند؟

جواب نمونه